Brottsbekämpning

Genom Fryshusets aktiviteter sysselsätts ungdomar och det kan resultera i mindre ungdomskriminalitet.

Större delen av unga är inte involverade i brottslig verksamhet. Emellertid är det väsentligt med tidiga och klara åtgärder från samhällets sida när det rör sig om unga som begår brott. En av kriminalpolitikens huvudmål är att förhindra att barn och ungdomar dras in i kriminalitet eller utsätts för brott. Effektiv hantering av ungdomsbrott är en nyckel för att på sikt minska den totala brottsligheten i samhället.

Det lokala arbetet med brottsförebyggande åtgärder är särskilt betydelsefullt när det gäller barn och ungdomar. Många ungdomsbrott begås nära hemmet eller skolan, tillsammans med andra som är bosatta i närheten eller delar samma skolmiljö. På lokal nivå är det möjligt att identifiera problem tidigt och agera snabbt för att därigenom ha de bästa möjligheterna att förebygga brottslighet bland unga eller återfall i brott. Många lokala brottsförebyggande initiativ riktar sina åtgärder mot barn och ungdomar.

För att stödja detta arbete har regeringen anförtrott Brottsförebyggande rådet uppgiften att utvärdera vilka samarbets- och arbetsformer som visat sig mest effektiva för att uppnå positiva resultat inom det lokala brottsförebyggande arbetet.

Polisen har också en central roll när det gäller att förebygga ungdomsbrott. Genom samarbete med fältassistenter och aktivt arbete på platser och tider där unga är närvarande kan polisen effektivt bidra till brottsförebyggande åtgärder. De senaste åren har regeringen satsat betydande resurser på ungdomsverksamheter, polisen, vilket i förlängningen förbättrar möjligheterna för polisen att förebygga brottslighet bland unga. Det är viktigt att betrakta hela spektrumet och investera i gynnsamma uppväxtvillkor för barn och ungdomar, samt stödja familjer med begränsade sociala och ekonomiska resurser.

Det krävs en högkvalitativ skolmiljö, en integrationspolitik som fungerar väl, samt insatser för att minska arbetslöshet och missbruk. Åtgärder gentemot unga som begår brott bör vara snabba och inkludera både polisiära och sociala ingripanden.

Avslutningsvis är det viktigt att understryka föräldrars centrala roll i att förhindra ungdomsbrott. Föräldrars engagemang i sina barns liv är en betydande resurs när det gäller brottsförebyggande arbete.